Biegi dziecięce i młodzieżowe 2018

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY
– popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania czasu wolnego na świeżym
powietrzu,
– zachęcenie do aktywnego wypoczynku, oraz zdrowego i sportowego trybu życia,
– uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno- sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie
miasta Rogoźno,
– promocja Rogoźna jako zdrowego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku.
II. ORGANIZATOR
Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
przy współpracy z Rogozińskim Klubem Biegacza i Rogozińskim Centrum Kultury.
III. TERMIN I MIEJSCE
– Biegi odbędą się 3 listopada 2018 r. – Start i meta biegów usytuowane będą na
stadionie Miejskim w Rogoźnie,
– Start biegów nastąpi zgodnie z harmonogramem
IV. KATEGORIE I DYSTANSE
Biegi zostaną rozegrane na dystansach:
– Klasy I-III szkoły podstawowej – 400m
– Klasy IV- VI szkoły podstawowej – 800m
– Klasy VII i VIII szkoły podstawowej i III Gimnazjum – 1000m
– Uczniowie szkół średnich – 1500m
V. HARMONOGRAM
– 9:00 rozpoczęcie imprezy
– 9:10 start biegów kategorii szkół średnich
– 9:25 start biegów w kategorii klas VII, VIII i III gimnazjum
– 9:40 ceremonia wręczania pucharów i medali po odbytych biegach
– 9:55 start biegów kategorii Klas IV- VI SP dziewczynki
– 10:15 start biegów kategorii Klas IV- VI SP chłopcy
– 10:35 start biegów kategorii klas I-III SP dziewczynki
– 10:55 start biegów kategorii klas I-III SP chłopcy
– 11:10 ceremonia wręczania pucharów i medali po odbytych biegach
– 11:30 Oficjalne zakończenie
VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia odbywają się poprzez zgłoszenie się do wyznaczonego w danej szkole nauczyciela koordynującego grupę. Zgłoszenia dzieci spoza Gminy Rogoźno odbywają się w dzień imprezy w Biurze Zawodów – Biegi Dziecięce na Stadionie Miejskim w Rogoźnie.
VII. UCZESTNICTWO I WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
– Każdy z zawodników zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi podpisanej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów wraz z oświadczeniem w którym rodzic/pełnoprawny opiekun oświadcza zapoznanie się z Regulaminem biegów. Brak poprawnie wypełnionej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów uniemożliwia dopuszczenie do udziału w zawodach.
– Weryfikacja uczestników spoza Gminy Rogoźno następuje w Biurze Zawodów – Biegi Dziecięce, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty, itp.) w towarzystwie rodzica lub pełnoprawnego opiekuna, który zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Zgody rodzica/ pełnoprawnego opiekuna.
(W dniu zawodów istnieje możliwość zgłoszenia 40 zawodników)
– Każdy z uczestników zobowiązany jest do stawienia się w Strefie biegacza w określonej dla siebie kategorii biegowej na 20 minut przed startem z odpowiednio przypiętym numerem startowym.
Osoba bez przypiętego numeru startowego nie zostanie wpuszczona do strefy biegacza i nie zostanie dopuszczona do biegu. Warunkiem otrzymania numeru startowego przez uczestnika jest dostarczenie poprawnie wypełnionej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów.
VIII. POMIAR CZASU
Do ustalenia miejsc na mecie zawodów zostanie wykorzystany profesjonalny elektroniczny pomiar czasu. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy z wbudowanym chipem, który należy przypiąć z przodu koszulki i zwrócić niezwłocznie po zakończeniu zawodów.
IX. KLASYFIKACJA
W poszczególnych kategoriach biegów zostanie przeprowadzona osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.
X. NAGRODY
Każdy z uczestników biegów, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
(Warunkiem otrzymania medalu jest zwrot numeru startowego)
Dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach organizator przewiduje puchary
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą przy ulicy Nowej 2 w Rogoźnie (64-610). Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl ,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań związanych z organizowanym biegiem oraz realizowaniem działań promocyjnych biegu w trakcie jego trwania oraz do miesiąca od zakończenia biegu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane na platformie umożliwiającej wyszukiwanie konkretnego uczestnika biegu po imieniu i nazwisku.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
8. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udziału w organizowanym biegu.
Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym biegiem.
Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestników biegów w szczególności zasad fair play. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie oraz trasie biegu.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NWW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i pozostawione. Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za startujące dziecko. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla potrzeb organizacji zawodów.

plik do pobrania:
zgoda rodziców
regulamin_biegów dziecięcych