Regulamin 2017

Regulamin
3. Rogoziński Półmaraton Przemysła II

I. CEL IMPREZY
Celem biegu jest propagowanie aktywności fizycznej na terenie Gminy Rogoźno. Bieg ma też na celu pokazanie walorów przyrodniczych na terenie Gminy Rogoźno a także promocję Miasta i Gminy Rogoźno.

II. ORGANIZATORZY
Organizatorem biegu jest Gmina Rogoźno ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno http://www.rogozno.pl przy współpracy Rogozińskiego Klubu Biegacza http://run.rogozno.net/

III. TERMIN I MIEJSCE
Bieg główny odbędzie się 4 listopada 2017r. o godzinie 12.00. Start: Rogoźno, ulica Wielka Poznańska 61 (przy budynku Liceum Ogólnokształcącego). Meta: Stadion Miejski w Rogoźnie.

IV. TRASA
Dystans biegu to jedna pętla o długości 21.097 km. Trasa nie posiada atestu. Trasa biegu będzie wiodła po terenie Gminy Rogoźno. Nawierzchnia jest w ok. 64% asfaltowa, 21,5% leśna, 14,5% leśna ubita.
Dokładna trasa biegu jak i jej profil wysokościowy podany zostanie na stronie organizatora.
Punkty odżywcze będą znajdowały się na 5 km, okolice 11 km, oraz 17km. Trasa oznaczona co 1km.
Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasowy: 3h. Po przekroczeniu tego limitu zawodnik zobowiązany jest zakończyć bieg.
Podczas biegu trasa biegu jest wyłączona z ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych zapewniających bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. Nad bezpieczeństwem uczestników półmaratonu będzie czuwał personel medyczny w postaci karetki na trasie półmaratonu oraz punktu medycznego na mecie.

V. UCZESTNICTWO
1. Limit uczestników biegu wynosi 599 osób.
2. W biegu uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie.
3. W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed biegiem do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji oraz podpisania stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Uczestnicy startują w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, biorąc udział w zawodach przyjmują do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji, wypadków oraz strat o charakterze majątkowym. Organizator zaleca dokonanie ubezpieczenia NNW w własnym zakresie.
5. Zgłoszenia do biegu można dokonać na stronach: http://run.rogozno.net/zapisy2017 ; http://www.rogozno.pl oraz https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3386

6. Za osobę zgłoszoną do biegu uznaje się osobę, która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy (droga elektroniczna) oraz dokona opłaty startowej. Zgłoszenie bez dokonanej opłaty startowej nie zostanie przyjęte. Na liście startowej znajdują się tylko osoby które dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych.
7. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 28 października 2017r. lub do wyczerpania limitu który wynosi 599 uczestników. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w dniu zawodów tylko w wypadku nie osiągnięcia limitu.

8. Opłata startowa wynosi:
do dnia 22 października 50 zł
do dnia 28 października 70 zł
w dniu zawodów 100 zł

opłatę startową należy przesłać na konto organizatora:
Gmina Rogoźno
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Oddział w Rogoźnie
nr konta: 88 8951 0009 3900 0114 2000 0220
z dopiskiem: „Imię i nazwisko zawodnika  półmaraton”

9. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu musi być zweryfikowany w biurze zawodów.
W celu dokonania weryfikacji każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości.

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II w Rogoźnie, ulica Wielka Poznańska 61,
czynne:
1) 3 listopada (piątek) w godzinach: 17.00 – 20.00
2) w dniu zawodów 4 listopada (sobota) w godzinach: 7.00 – 11.00

Depozyt przed startem będzie znajdował się w okolicach biura zawodów. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie. W depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. Depozyt będzie do odebrania na mecie tj. Stadionie Miejskim w Rogoźnie.

VI. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował  dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

VII. KLASYFIKACJE
Prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
1. Open Kobiet
2. Open Mężczyzn
3. Kategoria wiekowe kobiet i mężczyzn:
a)     K18        M18    18-29 lat
b)     K30        M30    30-39 lat
c)     K40        M40    40-49 lat
d)     K50        M50    50-59 lat
e)     K60        M60    60 69 lat
f)    K70        M70      70 lat i więcej
4. Kategoria kobiet/mężczyzn: najlepszy mieszkaniec Gminy Rogoźno

O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rocznik urodzenia. Warunkiem nagradzania w kategorii wiekowej jest udział minimum 4 zawodników. Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 4 zawodników, wówczas ta kategoria nie zostanie utworzona a zawodnicy zostaną przypisani do niższej kategorii. Nagrody w kategorii open nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.

VIII. NAGRODY
Każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal. Dodatkowo najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie udostępnia miejsc noclegowych.
2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
3. Przyjazd i pobyt zawodników na koszt własny.
4. Organizator zapewnia napoje i posiłek regeneracyjny.
5. Trasa wiedzie po terenach leśnych. Na tym odcinku biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody oraz przepisów określonych w Ustawie o lasach, a w szczególności: zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach żywieniowych),
– schodzenia z trasy zawodów,
– zakłócania ciszy.
6.Sprawy bezpieczeństwa organizatora, zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne, Policja, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna i wolontariusze.
7. Organizator nie odpowiada za przedmioty będące własnością uczestników, pozostawione w strefie startu i mety.
8. Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora Gminę Rogoźno ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, dla potrzeb biegu i  na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu, zgodnie z ustawami: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 922), z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 666 ze zm.).
9. Protesty rozstrzyga organizator – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od zakończenia zawodów.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
11.Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu
12. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Wojciech Grabiński tel. 889644926