Regulamin

1. ROGOZIŃSKI PÓŁMARATON PRZEMYSŁA II

Regulamin Biegu

I. Cel imprezy
Celem biegu jest propagowanie aktywności fizycznej na terenie Gminy Rogoźno. Bieg ma też na celu pokazanie walorów przyrodniczych na terenie Gminy Rogoźno a także promocję Miasta i Gminy Rogoźno.

II. Organizatorzy
Organizatorem biegu jest Gmina Rogoźno: ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno
http://www.rogozno.pl
Przy współpracy Rogozińskiego Klubu Biegacza: http://run.rogozno.net

III. TERMIN I MIEJSCE
Bieg główny odbędzie się 7 listopada 2015r. o godzinie 11.00. Start: Rogoźno, ulica W. Poznańska 61 (przy budynku Liceum Ogólnokształcącego). Meta: Stadion Miejski w Rogoźnie.

IV. TRASA
Dystans biegu to jedna pętla o długości 21.097 km. Trasa nie posiada atestu.
Trasa biegu będzie wiodła po trenie Gminy Rogoźno. Nawierzchnia jest w ok. 69% asfaltowa, 10% leśna, 21% leśna ubita.
Dokładna trasa biegu jak i jej profil wysokościowy podany zostanie na stronie organizatora.

Punkty odżywcze będą znajdowały się na 5, okolice 9, oraz 17km. Trasa oznaczona co 1km.
Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasowy: 3h. Po przekroczeniu tego limitu zawodnik zobowiązany jest zakończyć bieg.

Podczas biegu trasa biegu jest wyłączona z ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych zapewniających bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. Nad bezpieczeństwem uczestników półmaratonu będzie czuwał personel medyczny w postaci karetki na trasie półmataronu oraz punktu medycznego na mecie.

V. UCZESTNICTWO
1. Limit uczestników biegu wynosi 350 osób.
2. W biegu uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie.
3. W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych
i lekarskich.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed biegiem do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji oraz podpisania stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Uczestnicy startują w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, biorąc udział w zawodach przyjmują do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji, wypadków oraz strat o charakterze majątkowym.
Organizator zaleca dokonanie ubezpieczenia NNW w własnym zakresie.
5. Zgłoszenia do biegu można dokonać na stronie internetowej http://run.rogozno.net/zapisy/ lub http://rogozno.pl/pl/polmaraton-przemysla-ii.html
6. Za osobę zgłoszoną do biegu uznaje się osobę która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy (droga elektroniczna) oraz dokona opłaty startowej. Zgłoszenie bez dokonanej opłaty startowej nie zostanie przyjęte. Na liście startowej znajdują się tylko osoby które dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych.
7. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 31 października 2015r. lub do wyczerpania limitu który wynosi 350 uczestników. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w dniu zawodów tylko w wypadku nie osiągnięcia limitu.

8. Opłata startowa wynosi:
do dnia 31 października 45 zł
w dniu zawodów 60 zł

opłatę startową należy przesłać na konto organizatora
Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
BS Czarnków o/Rogoźno 80 8951 0009 3900 0114 2000 0170
z dopiskiem: “Imię Nazwisko – półmaraton”

10. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu musi być zweryfikowany w biurze zawodów.
W celu dokonania weryfikacji każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości.

Biuro zawodów mieści się w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie, ul. Mała Poznańska 1.
Czynne bedzie:
1) 6 listopada (piątek) w godzinach: 17.00 – 20.00
2) w dniu zawodów 7 listopada (sobota) w godzinach: 7.00 – 10.00

11. Depozyt będzie znajdował się w okolicach biura zawodów. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie. W depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych.

VI. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

VII. KLASYFIKACJE
Prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

1. Open Kobiet
2. Open Mężczyzn
3. Kategoria wiekowe kobiet i mężczyzn:
a) K-18 M18 18-29 lat
b) K-30, M30 30-39 lat
c) K-40, M40 40-49 lat
d) K-50, M50 50-59 lat
e) K-60, M60 60 lat i więcej
4. Kategoria kobiet/męzczyzn: najlepszy mieszkaniec Gminy Rogoźno

O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rocznik urodzenia. Warunkiem nagradzania w kategorii wiekowej jest udział minimum 4 zawodników. Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 4 zawodników, wówczas ta kategoria nie zostanie utworzona a zawodnicy zostaną przypisani do niższej kategorii. Nagrody w kategorii open nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.

VIII. NAGRODY
Każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal. Dodatkowo najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator udostępnia miejsca noclegowe z dnia 6 listopada na 7 listopada w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie, ul. Mała Poznańska 1.
Wymagany własny śpiwór i karimata. Zgłoszenia do noclegu za okazaniem numeru startowego.
2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
3. Przyjazd i pobyt zawodników na koszt własny.
4. Organizator zapewnia napoje i posiłek regeneracyjny.
5. Trasa wiedzie po terenach leśnych. Na tym odcinku biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody oraz przepisów określonych w Ustawie o lasach, a w szczególności:
– zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach żywieniowych),
– schodzenia z trasy zawodów.
– zakłócania ciszy.
6.Sprawy bezpieczeństwa organizatora, zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne, Policja, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna i wolontariusze.
7. Organizator nie odpowiada za przedmioty będące własnością uczestników, pozostawione w strefie startu.
8. Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
9. Protesty rozstrzyga organizator – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą
rozpatrywane w czasie 48 godzin od zakończenia zawodów.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.
11.Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu
12. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Wojciech Grabiński tel. 889644926

 

plik do pobrania:   regulamin_rogozinski_polmaraton