Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rogoziński Klub Biegacza
KRS: 0000597070
nr. konta: 15124068721111001066790351
powstało 19 stycznia 2016

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja idei biegania i innych form aktywności ruchowej oraz działalność w zakresie:

a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport,
b) ochrony i promocji zdrowia,
c) działania na rzecz niepełnosprawnych,
d) działalności kulturalnej i oświatowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku młodzieży i dzieci,
e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
f) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej przez organizowanie imprez sportowo-patriotycznych,
g) promocji wolontariatu,
h) promocji gminy, powiatu, województwa,
i) profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym,
j) ekologii i ochrony dziedzictwa historycznego, geograficznego i przyrodniczego.

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
b) organizowanie i udział w różnych formach współzawodnictwa sportowego, rekreacyjnych, ekologicznych i promujących zdrowy styl życia,
c) gromadzenie i upowszechnianie informacji o różnych formach współzawodnictwa sportowego, rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji ruchowej i innych formach dbania o zdrowie,
d) prowadzenie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie patologiom społecznym,
e) działalność edukacyjną w zakresie kultury fizycznej, sportu, ekologii,
f) promocję gminy Rogoźno, powiatu obornickiego i Wielkopolski,
g) prezentowanie opinii i stanowisk wypracowanych przez Stowarzyszenie i jego członków zainteresowanym jednostkom i podmiotom.

zarząd
Prezes zarządu
Waldemar Paweł Grabiński
Wiceprezesi zarządu
Ilona Anna Kaźmierczak
Michał Pufal
Bartosz Brust
Henryk Marian Malinowski

Członkowie organu nadzoru
Katarzyna Bartoszek
Klaudia Chlebda
Marek Stanisław Maciaszczyk